แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567...

: 26 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ
ประจำปี 2567
.............
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นประธานในการดำเนินงาน ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณะทำงานฯ และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เข้าร่วมงาน โดยมีสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภารับรอง ในโครงการ ฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจัดขึ้นตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ออกประกาศแพทยสภา ที่ 1/2567 เรื่อง โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีจับฉลากเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2567ทั้งนี้ มีแพทย์เข้าร่วมจับฉลากทั้งสิ้น 19 ราย โดยมี ผู้จับฉลากได้ ดังนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 1 ราย

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 5 ราย

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6 ราย และ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 7 ราย

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต