แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

: 01 เม.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี
แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.............


แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต /นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทองแพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง
********************************
แพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อธำรงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบันเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเชิดชูยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่พึงยึดปฏิบัติต่อไป ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง
.
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 ฝ่ายอายุรกรรม สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2531 ท่านเป็นผู้ที่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้ได้รับโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแพทย์และเป็นครูแพทย์ ผู้มีความดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีความหวังดีต่อศิษย์ เสียสละ มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ สั่งสอนลูกศิษย์ ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแพทย์ที่ดี สมควรเป็นอาจารย์แพทย์ ผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างของความเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

............

2.นิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำคำประกาศเกียรติคุณนิสิตแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำ
******************************
นิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเริ่มเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปีพุทธศักราช 2561 โดยปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 ฝ่ายแพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
.
นิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำ เป็นผู้มีความประพฤติดี ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและการปฏิบัติงาน ที่สาคัญคือ เป็นผู้มีเมตตา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง เป็นที่รักของเพื่อนๆ และนักศึกษารุ่นน้องมาโดยตลอด โดยนิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำ ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในปีการศึกษา 2565 ของฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
.
นอกจากนี้ยังเป็นนิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชาศัลยศาสตร์ ในชั้นปีที่ 4 และ 5 นักศึกษายังเป็น แบบอย่างที่ดีเรื่องความมีน้ำ มีจิตอาสา โดยจัดสรรเวลาเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม เช่น โครงการ วิ่งเปลี่ยนเตียง เพื่อนำรายได้จากการระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และโครงการ Blind Date เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาแพทย์ ได้ทำกิจกรรมอาสา ช่วยเหลือและใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาแพทย์ เป็นคนตรงต่อเวลาและ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย การเคารพสิทธิผู้ป่วย การปฏิบัติตัวกับอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนและรุ่นน้อง นักศึกษา เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยดี และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ
.
นิสิตแพทย์พุทธรักษา พุทธจำ สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมของแพทยสภา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตแพทย์และสถาบันต่อไป
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต