แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

: 10 เม.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..................


แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต /นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจรย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรีคำประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจรย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี
*******************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี เป็นอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร (GI) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงคุณธรรม ความดีงาม และสร้างสรรค์อย่าง ต่อเนื่อง มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ใน การดูแลรักษาผู้ป่วยประกอบการสอนให้นิสิตแพทย์ด้วยเสมอ อาจารย์ท่านรู้จักเคารพสิทธิของผู้ป่วย มีมารยาท และรู้จักวางตนที่เหมาะสมต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ ผู้ร่วมงาน จนได้รับการชมเชยจากผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ท่านดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านเจตคติ และ พฤติกรรมในการทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน ฐานะอาจารย์แพทย์ เป็นอาจารย์ที่ใส่ใจต่อนิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกระดับ ท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการหล่อหลอมให้นิสิตแพทย์ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสมควรเป็นอย่างยิ่ง
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์ ชนไมตรี จึงเป็นผู้สมควรได้รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์แพทย์ดีเด่นจากแพทยสภา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.........................

2.นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์คำประกาศเกียรติคุณ
นิสิตแพทย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์
*****************************
นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังเห็นได้จากการเป็น คณะกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นผู้นำทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เป็นประธานค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ เป็นคณะกรรมการหลักจัดงาน SWU OPEN HOUSE ตลอดจนเป็นวิทยากร และพิธีกรจิตอาสาในงานต่างๆ นิสิตเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ของพี่ๆ และน้องๆ รวมทั้งอาจารย์ อีกทั้งยังปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนๆ สหสาขาวิชาชีพเดียวกัน ตลอดจนบุคลากรที่ได้ร่วมงานกัน ได้อย่างเท่าเทียม
.
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอชื่อ นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ เป็นนิสิตที่ขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” จากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น
.
นิสิตแพทย์ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ จึงเป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับ โล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิต/นักศึกษาแพทย์ดีเด่นจากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

..............................
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต