แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...

: 19 เม.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
...................


แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิต /นักศึกษาแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติตน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์การมอบโล่เกียรติคุณของแพทยสภา
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
*****************************************
.
ตามที่แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนให้ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยให้แต่ละสถาบันทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ผู้เหมาะสม เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันไหว้ครูของทุกปี ซึ่งได้เริ่มมอบโล่ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
.
สำหรับในปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกระบวนการคัดเลือกโดยขอให้คณาจารย์ประจำทุกท่าน เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ ผู้เหมาะสม จากรายนามอาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และรางวัลอาจารย์ดีเด่นจากสภาอาจารย์ศิริราช ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ และยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภามาก่อน ผลการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ในเชิงคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา
.
ในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ซึ่งเคย ได้รับรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ในปีการศึกษา 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใน พ.ศ. 2544 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2550 อาจารย์ตรีภพ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
.
อาจารย์ตรีภพ มีความมุ่งมั่นในการสอนศิษย์ในทุกระดับทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จนได้รับคำชื่นชมและความประทับใจจากนักศึกษาแพทย์ ถึงการตั้งใจเตรียมการสอนมาอย่างดีมาก โดยอาจารย์ทำสไลด์มาอย่างดี เรียบเรียงการสอนดี ทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีการสอนการอ่าน paper ว่าเป็นอย่างไร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกตรวจด้วยตัวเอง โดยอาจารย์จะเข้ามาสอนก่อน เจอคนไข้ ว่าจะตรวจดูหลักๆ อะไรบ้างที่ต้องทำความเข้าใจ ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในการตรวจคนไข้มากขึ้น หากทำผิดพลาด อาจารย์ก็จะสอนใหม่อย่างใจเย็น ทำให้มีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังมีเฟสบุคให้ความรู้แก่นักศึกษา ขนาดที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สามารถสอบถามทางเฟสบุค อาจารย์ก็จะตอบพร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
.
สำหรับข้อคิดของอาจารย์ตรีภพ คือ “Innovation is the way to win” และแนวปฏิบัติในการดารงชีวิต ได้แก่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอ, คนทุกคนล้วนมีจุดดีและจุดด้อย จงยอมรับความต่างของกันและกัน และชีวิตมันสั้น จึงสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู
.
การดำรงตนให้เป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาแพทย์
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. การทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
3. ความคิดสร้างสรรค์ กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาในอนาคต
4. Learn Unlearn Relearn เรียนรู้วิทยาการที่มีประโยชน์กับการทำงาน
และพร้อมเปลี่ยนแปลงกับวิทยาการที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน
.
ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณของแพทยสภาจากท่านคณบดี

.........................

2.นักศึกษาแพทย์พิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนาประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาแพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาแพทย์พิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
************************************
.
นักศึกษาแพทย์นายพิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความประพฤติดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาแพทย์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มานะพยายาม มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างทีดี แก่เพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้รับการยกย่องด้านความประพฤติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปีการศึกษา 2564 เป็นประธานโครงการเสนอชื่อชิงรางวัล Aspire to Excellence สาขา Student Engagement เป็นหัวหน้าฝ่ายพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โครงการประเพณีรับน้องข้ามฟาก ปี 2564 เป็นประธานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และ เป็นรองประธานฝ่ายพัฒนา โครงการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 22
.
สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ นายพิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา เป็นผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

..............................
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต