ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอาวานี จ. ขอนแก่น...

: 28 พ.ค. 67     : แพทยสภา


ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมอาวานี จ. ขอนแก่น
....................


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมอาวานี จังหวัดขอนแก่น ในธีม "Humanized Healthcare from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน” รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของแพทยสภา รศ.พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของแพทยสภา และนิสิตนักศึกษาแพทย์ 25 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 21 จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Humanized Healthcare from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน” โดยมีตัวแทนนิสิต/นักศึกษาแพทย์จาก 25 สถาบัน ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในจังหวัดขอนแก่น คือ

1. รพ อุบลรัตน์ : นำเสนอ home care ที่ศูนย์ค้ำคูณและเครือข่าย stroke fast track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ในชุมชน

2. รพ. น้ำพอง : นำเสนอ long term care และเครือข่าย Stroke fast track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

3. บ้านกลางสวน : เป็นการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ดูแล ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และมูลนิธิตะวันฉาย โดยดำเนินกิจกรรมและมีฐานกิจกรรม 5 ฐานจากการศึกษาชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีที่นิสิต/นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจของแต่ละชุมชน และสอดแทรกไปด้วยประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ได้เรียนรู้ และยังนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนมาบูรณาการเข้ากับแนวคิดด้านการแพทย์และสาธารณสุข นิสิต/นักศึกษาแพทย์จะเป็นผู้เรียนรู้ ได้เข้าไปเรียนรู้ในชุมชน ไม่เพียงแค่เป็นการส่งต่อความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ถือเป็นการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ชุมชน การพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกัน จะทำให้เกิดความเคารพในตัวตนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์กับคนในชุมชนอีกด้วย

ในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานค่าย ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่มาร่วมงานได้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี บริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน

ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 22 มีพิธีมอบธงให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป แล้วพบกันที่ นครนายกCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต