กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง) ข้อเสนอแนะในการปร...

: 29 พ.ค. 67     : แพทยสภา


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมรับฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
...............


แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมรับฟัง และประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต