ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 และเสนอผลงานวิจัย...

: 07 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9
และเสนอผลงานวิจัย
..............เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ "The 9th Princess Chulabhorn International Science Congress" ในหัวข้อ ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว : บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี (The Challenges of One Health : The Roles of Biosciences and Chemistry) ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแซงกรี-ลา กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในวงการแพทย์ สัตวแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้งพื้นฐานและประยุกต์

.
ท่านที่สนใจสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่
website: https://pc9.cri.or.thCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต