แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณ...

: 09 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันอานันทมหิดล
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
......................วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๘) เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีผู้แทนแพทยสภา ประกอบด้วย พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ศ.ภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการแพทยสภา รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต