การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย...

: 13 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
และ กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
.........................


ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานวิชาการของแพทยสภา ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้บรรยายในหัวข้อ “การควบคุมมาตรฐานการผลิตแพทย์ของประเทศไทย” ซึ่งได้รับความสนใจซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะในเรื่องโอกาสในการประกอบวิชาชีพและการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางของแพทย์ชาวต่างชาติในประเทศไทยCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต