ประชุมปรึกษาหารือแพทยสภากับอย.

: 20 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


ประชุมปรึกษาหารือแพทยสภากับอย.
....................
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน ชั้น 9 อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน ในการประชุมปรึกษาหารือกับแพทยสภา โดยมี พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รศ.(พิเศษ) นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับปลอดภัย

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต