เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 – 2670 วันแรก

: 01 ก.ค. 67     : แพทยสภา


เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 – 2670 วันแรก ครึกครื้น มีผู้สมัครเลือกตั้งวันแรก 128 คน
.............

วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ เป็นประธานในการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 – 25670 ในวันแรก โดยก่อนรับสมัครประธานได้เชิญผู้เข้ารับสมัครทุกท่านที่มาถึงพร้อมกัน เวลา 08.30 น. ชี้แจงกฎ กติกา เพื่อจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร

ในวันนี้มีผู้มาสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา จำนวนทั้งสิ้น 128 ท่าน เป็นผู้สมัครเป็นทีม 5 ทีม และสมัครอิสระ 2 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งนี้สมาชิกแพทยสภาที่สนใจสมัครเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2568 – 2570 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

เมื่อปิดรับสมัครเลือกตั้งแล้ว ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อพร้อมเบอร์ผู้สมัครต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ

3. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครหรือผู้แทนกลุ่มผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ณ สถานที่ และภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tmc.or.th และพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิกแพทยสภา ด้วยอักษรไทยสารบรรณหรืออักษรอังสนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมแนบรูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2.4 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร (แฟลชไดรฟ์ หรือนำส่งมายัง E-mail : pr@tmc.or.th) ภายในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
2. สมัครด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ 
- ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนแบบตอบรับถึง
ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เพียงแห่งเดียว
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 02- 590-1888

 

 

 

 

 

 Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต