คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์...

: 09 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะจาก Shanghai Jiao tong University School of Medicine, Shanghai, P.R. China ขอเข้าพบ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ และนายแพทย์โยธิน เบญจวัง อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์