ประกาศ รับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562

: 19 ก.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


รับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

  1. ใบประเมินผลการศึกษา (Transcript) ในคณะแพทยศาสตร์
  2. ภาพถ่ายใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ว่าจะได้รับปริญญาบัตร ก่อนวันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  5. ภาพถ่ายผู้สมัคร ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีดำ แต่งกายสุภาพ
  6. สำเนาหนังสือสำคัญการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น สด.8 สด.43 หรือหนังสือผ่อนผัน
  7. สำเนาหนังสือที่แพทยสภาออกให้ว่าสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภา
  8. หลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และ/หรือขั้นตอนที่ 2 ในการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สำหรับผู้สอบผ่าน

หมายเหตุ รายละเอียดในการสมัครจะประกาศให้ทราบทางเว็บไชต์แพทยสภาประมาณปลายเดือนกันยายน 2561