ประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2562...

: 21 ก.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ [ดาวน์โหลด]