ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ...

: 28 ก.ย. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


โครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม
  2. กำหนดการ
  3. ใบตอบรับ

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: คลิก