เรียนเชิญกรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการแพทยสภา ทำบุญครบรอบ 50 ปีแพทยสภา...

: 10 ต.ค. 61     : แพทยสภา


เรียนเชิญกรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการแพทยสภา

ทำบุญครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 
พิธีสงฆ์เริ่มเวลา 09.30 น. ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารใหม่แพทยสภา
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 08 9530 1112