แพทยสภาได้จัดการสัมมนาเรื่องพยานการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม...

: 13 พ.ย 61     : แพทยสภา


วันนี้ (9พ.ย. 2561) แพทยสภาได้จัดการสัมมนาเรื่องพยานการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ ที่ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 9 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์. วัฒนาภา นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการประชุม  พล.อ.ต.นพ.อิทธพร. คณะเจริญ  

เลขาธิการแพทยสภา กล่าวรายงาน

ในการสัมมนาครั้งนี้ แพทยสภาได้เรียนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วม และ คุณชวน. หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

ในช่วงเช้าวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อเรื่องพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมโดยได้รับเกียรติจากอดีตประธานศาลฎีกา นายวีระพล  

ตั้งสุวรรณอดีตอัยการสูงสุด. นายอรรถพลใหญ่สว่างอดีตกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณและอดีตที่ปรึกษาสบ 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวันชัยศรีนวลนัด ดำเนินการอภิปรายโดยนายแพทย์สัมพันธ์คงฤทธิ์กรรมการแพทยสภาและสาธารณะนายแพทย์วิรัตน์พานิชพงษ์กรรมการแพทยสภา  

ในการอภิปรายเรื่องพยานทางการแพทย์นั้นได้มีการให้ข้อมูลในเชิงทางปฏิบัติของทั้งตำรวจอัยการและศาลและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกแพทยสภา. ทางด้านกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรม 


ในช่วงบ่ายมีการสัมมนาเรื่องการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่สืบเนื่องมาจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ 

เป็นการให้ความรู้ทางด้านกระบวนการการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของแพทยสภาพร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากสมาชิกแพทยสภา โดย วิทยากรได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อำนาจ อุสรานันท์อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1  

นายแพทย์พินิจหิรัญโชติประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
นายแพทย์เกรียงอัศวรุ่งนิรันดร์ รองเลขาธิการแพทยสภา
นายแพทย์วิชัย. วงศ์ชนะภัย.  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
ดำเนินการอภิปรายโดยนายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา