นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข...

: 14 ธ.ค. 61     : แพทยสภา


วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง นำคณะนักศึกษา ปธพ. รุ่นที่ 7 มาศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและบรรยาย

"นโยบายและแผนดำเนินการของกระทรวงสาธาณสุข ปี 2562" และรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ในด้านผลิตภัณฑ์" โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา "ในด้านระบบหลักประกันสุขภาพ/การแพทย์ฉุกเฉิน บรรยายโดย นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

รักษาการผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ" จากนั้นนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย