แพทยสภา จัดสัมมนาศึกษาต้นแบบส่งยาทางไปรษณีย์ถึงผู้ป่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน...

: 24 ธ.ค. 61     : แพทยสภา


วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา นายกแพทยสภา มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนา  "ถอดบทเรียนการส่งยาทางไปรษณีย์จากโรงพยาบาลรัฐถึงผู้ป่วยกับมาตรฐานวิชาชีพ" ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น ๑๔  อาคารสภาวิชาชีพ

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลแออัด ระยะเวลารอคอยรับยาหลังการตรวจรักษาใช้เวลานาน ในการนี้โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็วและสามารถลดภาวะแออัดในโรงพยาบาลได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาไปที่บ้านผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ๑๕๐ บาท และของโรงพยาบาลอุทัยธานี ๘๐ บาท ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งยาทางไปรษณีย์จะมีการอธิบายถึงการใช้ยาให้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนให้รับทราบก่อน และส่งให้เฉพาะบางกลุ่มโรคที่มั่นใจ มีขั้นตอนการตรวจสอบก่อนส่งยาให้ผู้ป่วย มีการประสานกับไปรษณีย์ไทย เพื่อทำให้การส่งยาถึงมือผู้ป่วยอย่างครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้แพทยสภา จึงได้นำตัวอย่างที่ดีในการจัดการของโรงพยาบาลภาครัฐ มาให้ศึกษาเป็นต้นแบบ และริเริ่มจัดสัมมนาในวันนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงพยาบาลอื่น ๆ เห็นแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร้รอยต่อ 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ตลอด ๕๐ ปีแพทยสภา ได้ดำเนินกิจการเพื่อวางรากฐานวิชาการแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาของกองทุนการรักษาพยาบาล ตลอดจนสิทธิของภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้นบนความขาดแคลนของระบบสาธารณสุขของรัฐ กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อวงการแพทย์ แพทยสภาเป็นองค์กรหลักที่ดูแลทางด้านการแพทย์จำเป็นต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องขยายพันธกิจทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการคุ้มครองประชาชนและกำกับดูแลมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย แพทยสภาได้ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการศึกษา วิชาการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล ในโอกาสนี้แพทยสภาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันกับเครือข่าย ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานของแพทยสภา พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้ทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป

ดร.กฤษฎา แสวงดี ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาเรื่องความแออัดในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข พยายามหาวิธีแก้ไขมาโดยตลอด และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้าตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาล การพัฒนาระบบคุณภาพในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์นี้ ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัด หรือไม่มีที่จอดรถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา การสัมมนาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลรัฐ ตามนโยบายไทย ๔.๐ ต่อไป

คุณกาหลง ทรัพย์สะอาด ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางเราให้การสนับสนุนกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาทางไปรษณีย์อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขอขอบคุณแพทยสภาที่เห็นถึงความสามารถของไปรษณีย์ไทย และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางไปรษณีย์ไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและวงการแพทย์ไทยในครั้งนี้