ประกาศ การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี ๒๕๖๒

: 19 มี.ค. 62     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2562

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กำหนดดังนี้

1.สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นๆ

2.ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามข้อ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme หรือตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่หรือตามที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขาต่างๆ กำหนดดังต่อไปนี้

สาขา/อนุสาขา

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร

 

กม๒๑๑ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
กม๒๒๑ กุมารเวชศาสตร์
กม๓๐๑ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กม๓๐๒ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กม๓๐๓ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
กม๓๐๔ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
กม๓๐๕ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
กม๓๐๖ กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กม๓๐๗ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
กม๓๐๘ กุมารเวชศาสตร์โรคไต
กม๓๐๙ กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
กม๓๑๐ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กม๓๑๑ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
กม๓๑๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กม๓๔๑ (เข้าปีที่ ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๒๐๐ - ๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org

 

 

 

 

 

จษ๒๓๑ จักษุวิทยา

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ – ๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org

จพ๑๒๑ จิตเวชศาสตร์
จพ๑๒๒ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จพ๓๓๑ (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จพ๓๐๑ จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
จพ๓๐๒ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘
e-mail : rcpsych.th@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org

ปศ๒๑๑ ประสาทศัลยศาสตร์

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th

พธ๑๑๑ พยาธิวิทยากายวิภาค
พธ๑๑๒ พยาธิวิทยาคลินิก
พธ๑๑๓ พยาธิวิทยาทั่วไป
พธ๑๑๔ เวชศาสตร์บริการโลหิต
พธ๑๒๑ นิติเวชศาสตร์
พธ๓๐๑ ตจพยาธิวิทยา
พธ๓๐๒ พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
พธ๓๐๓ โลหิตพยาธิวิทยา

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธาน: เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๐๘ ต่อ ๑๒๔ มือถือ : ๐๘๖ ๙๐๗ ๓๙๙๖รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

รส๑๒๑ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รส๑๒๒ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รส๒๑๑ รังสีวิทยาวินิจฉัย
รส๓๐๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
รส๓๐๒ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
รส๓๐๓ รังสีร่วมรักษาของลำตัว
รส๓๐๔ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
รส๓๒๑ (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ – ๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th

วส๒๑๑ วิสัญญีวิทยา
วส๓๐๓ วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก       
วส๓๐๔ วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘๓ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๘๑๕๑๓, ๘๑๕๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๐๐ ต่อ ๘๑๕๑๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.anesthai.org

วส๓๐๒ วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารสยามินทร์ ชั้น ๑๑
๒ ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๕๓๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๒๕๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org

วส๓๐๑ การระงับปวด

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, ๑๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๖๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.anesthai.org

วค๑๑๑ เวชศาสตร์ครอบครัว
วค๓๒๑ (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ – ๒
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org

วฉ๑๒๑ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓๑๕ ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๓ ๓๔๕๓ มือถือ ๐๘๖-๘๑๔๗-๒๕๓
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ
วป๒๒๑ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
วป๒๒๒ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง
และการท่องเที่ยว)
วป๒๒๓ เวชศาตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
วป๒๒๔ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
วป๒๒๕ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
วป๒๒๖ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
วป๒๒๗ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
วป๒๒๘ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
วป๒๒๙ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การจราจร)
วป๓๒๑ (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๙๐๓๗๐๓ มือถือ ๐๘๙-๘๑๒๘-๗๗๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://thailandpreventtivemedicine.com
หรือสอบถามไปที่  Email : preventionmed@gmail.com

 

 

วฟ๒๑๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/main

ศศ๒๑๑ ศัลยศาสตร์
ศศ๒๑๒ กุมารศัลยศาสตร์
ศศ๒๑๓ ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ๒๒๑ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ๒๔๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศศ๓๐๒ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศศ๓๐๓ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศศ๓๐๔ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศศ๓๒๓ (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๓๑ (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์
ศศ๓๓๓ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศศ๓๓๔ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศศ๓๓๕ (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศศ๓๔๔ (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th

สน๒๑๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สน๓๐๑ มะเร็งวิทยานรีเวช
สน๓๐๒ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
สน๓๐๓ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สน๓๐๔ เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ – ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th

สศ๒๒๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา

 

 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๓๐
โทรสาร  ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org

สศ๓๐๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ  สุปิยพันธุ์
ประธาน อฝส. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๐๓, ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org

สศ๓๐๒ โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชญ์ บรรณหิรัญ
เลขานุการ อฝส. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ
ตึกสยามมินทร์ ชั้น ๑๕ โรงพยาบาลศิริราช
๒ ถ.วังหลัง แขวงศิริราช บางกอกน้อย ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๗๕ ๖๔๐๕
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org

อธ๒๒๑ ออร์โธปิดิกส์

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ - ๗; โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th

อย๑๒๑ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อย๑๒๒ อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย๒๒๑ อายุรศาสตร์
อย๒๒๒ ประสาทวิทยา
อย๒๔๑ ตจวิทยา
อย๓๐๑ โภชนศาสตร์คลินิก
อย๓๐๒ เวชบำบัดวิกฤต
อย๓๐๓ เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
อย๓๐๔ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อย๓๐๕ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
อย๓๐๖ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อย๓๐๗ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อย๓๐๘ อายุรศาสตร์โรคไต
อย๓๐๙ อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
อย๓๑๐ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อย๓๑๑ อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
โรคระบบการหายใจ
อย๓๑๒ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อย๓๑๓ อายุรศาสตร์การนอนหลับ
อย๓๒๒ (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด
อย๓๒๓ (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา
อย๓๓๑ (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙-๕๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org

3. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

3.1. ใบคำขอสมัครสอบฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร กรอกข้อมูลด้วยตนเองในแบบคำขอ สมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษส่งตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

3.2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)

3.3. สำเนาบัตรประชาชน

3.4. สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)

3.5. สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือการปฏิบัติงานประจำสาขา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถ (milestones) ที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคอ.๑) สาขานั้นๆ กำหนดอย่างครบถ้วน หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมหรือสถานที่ปฎิบัติงานว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือกำลังปฏิบัติงานประจำสาขา โดยจะผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถ (milestones) ที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ กำหนดอย่างครบถ้วนก่อนวันสอบ

กรณีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถ (milestones) ที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ กำหนดอย่างครบถ้วน พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ

กรณีสาขาใดที่ยังคงใช้เกณฑ์หลักสูตรในการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แสดงหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนดหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/ อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภาหรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันสอบได้

3.6. สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

3.6.1 หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ

3.6.2 หลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา รวมทั้งผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activites: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถ (milestones) ที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ กำหนดอย่างครบถ้วน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ กรณีสาขาใดที่ยังคงใช้เกณฑ์หลักสูตรในการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกำกับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แสดงหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขานั้นๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ รับรองโดยความเห็นชอบของ แพทยสภาตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้น และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานก่อนวันสอบก็ได้

3.7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนดเพิ่มเติม

3.8. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

3.9. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 3.10. เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดได้จากประกาศของราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง


ประกาศแพทยสภา เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี ๒๕๖๒ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันฝึกอบรมส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบแต่ละสาขาให้แก่ ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้น โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
  2. ๑๘ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบ กรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme/ แล้วพิมพ์ลงกระดาษ (hard copy) ส่งราชวิทยาลัยด้วยตนเองหรือทาง ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานต่างๆ และจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ตามที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
  3. ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ อฝส. สาขานั้น ๆ (User: T3*****) ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานต่างๆ เมื่อพบว่าถูกต้องสมควรอนุมัติให้เข้าสอบได้ ให้บันทึกลงใน website: www.tmc.or.th/tcgme พร้อมแจ้งสิทธิและกำหนดการเข้าสอบให้ผู้สมัครทราบ
  4. ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อฝส. จัดและดำเนินการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
  5. เมื่อตัดสินผลการสอบเสร็จแล้วนั้น ให้ อฝส. ใช้ User: T3***** บันทึกผลการสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน ใน
    website: www.tmc.or.th/tcgme และ รว. ใช้ User: T2** รับรองผลการสอบใน
    website: www.tmc.or.th/tcgme ภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
  6. แพทยสภาอนุมัติผลการสอบ และออกหนังสือรับรองให้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒