แพทยสภา ตั้งทีมดูแลเรื่องกัญชาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์...

: 10 ก.ค. 62     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นประธานการประชุม

สืบเนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำนวนมาก ยังสับสนถึงบทบาทของแพทย์แผนปัจจุบัน ยาเสพติด กับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กอปรกับการดำเนินการ ตามกฎหมายในการปรับเปลี่ยนกัญชาจากวัตถุเสพติด ทำให้ต้องมีการ อัพเดทข้อมูลวิชาการจำนวนมาก เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตรงกัน และทำงานได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

แพทยสภา จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งทีมดูแลเรื่องกัญชา 5 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ราชวิทยาลัย และแพทยสภา ได้นัดประชุมอนุกรรมการครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่สำคัญ ของการใช้กัญชาเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ป่วย ไปจนถึงผลกระทบและผลข้างเคียงในโรคต่าง ๆ จากทุกราชวิทยาลัย และนำมาประกอบกับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม ในการรักษาพยาบาล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ให้กับสมาชิกทราบ รวมถึงเตรียมนำเสนอรัฐบาลในโอกาสต่อไป โดยวางเป้าหมายภายใน 1 เดือน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำเสนอกรรมการแพทยสภา และจัดเสวนาให้กับสมาชิกและประชาชนทราบต่อไป ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา และจะนำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเสนอทางเว็บไซต์แพทยสภาต่อไป