ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “Educational disruption in medical schools” ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทริรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล...

: 19 ก.ค. 62     : แพทยสภา


 

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ขึ้น ในหัวข้อ “Educational disruption in medical schools” ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทริรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


อัตราค่าสมัคร

1. การสมัครเข้าร่วมประชุม : 1 มิถุนายน - 12 ตุลาคม 2562 (Early Bird)
บุคคลภายนอกคณะฯ (คนไทย) 4,000 บ. 
บุคคลภายนอกคณะฯ (คนต่างชาติ) 5,200 บ. 
บุคคลภายนอกคณะฯ สังกัดโรงพยาบาลร่วมสอน 2,000 บ.

2. การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ : 1 มิถุนายน - 13 ธันวาคม 2562
บุคคลภายนอกคณะฯ (คนไทย) 2,000 บ.
บุคคลภายนอกคณะฯ (คนต่างชาติ) 2,600 บ.
บุคคลภายนอกคณะฯ สังกัดโรงพยาบาลร่วมสอน 1,000 บ.


สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ :
https://www2.si.mahidol.ac.th/tmec2019


สอบถามข้อมูล : 02-419-6422