"ปธพ.8" เปิดรับสมัครแล้ว... วันนี้ ถึง 16 ส.ค. อย่าพลาด!

: 22 ก.ค. 62     : แพทยสภา


"ปธพ. 8" เปิดรับสมัครแล้ว... วันนี้ ถึง 16 ส.ค. อย่าพลาด!

          สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 สิงหาคม 2562 http://www.kpi.ac.th/course-ptp8-2019/

          ปธพ. เป็นโครงการเกิดขึ้นตามพระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้วงการแพทย์ ผ่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาาบาล เมื่อ พ.ศ. 2553 ที่ รพ.ศิริราช ในการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยว่า "อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร" แพทยสภานำมาสร้างเป็นหลักสูตร โดยอาศัยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

          "เข้าใจ"  เรียนรู้หลักธรรมาภิบาล และการเมืองการปกครองเข้มข้น จากสถาบันพระปกเกล้า และเรียนรู้ระบบการแพทย์ไทยจากแพทยสภา

          "เข้าถึง"  ดูงาน โรงพยาบาลใน 4 เสาหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 แห่ง เพื่อเข้าใจทั้งระบบการแพทย์ไทย เพื่อต่อยอดในการบริหาร เห็นของจริง เรียนรู้จากปัญหาจริง และจากผู้ปฏิบัติงาน

          "พัฒนา"  ทำงานวิจัยกลุ่ม 10 กลุ่ม เพื่อวางยุทธศาสตร์วงการแพทย์ไทย และแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศแบบยั่งยืน ปัจจุบันงานวิจัยถูกนำไปใช้จำนวนมาก ในแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ

          "เสียสละ"  เรียนรู้การเสียสละให้สังคม ร่วมกันทำงานเพื่อคนอื่น จัดงานอาสาร่วมกับรุ่น 1-7 ในหลายโครงการ และเตรียมออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 8 ของ ปธพ.8 เอง (8-10 พ.ค. 2563) ที่ จังหวัดสุโขทัย โดยการสนับสนุนของ ปธพ.1-7 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

          งานวิจัยกลุ่ม 10 กลุ่ม ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ ระหว่างแพทย์ และบุคคลนอกวงการแพทย์ นำเสนอ รมว.สธ. และกรรมการแพทยสภา เดือน พ.ย.2563

          จากพระราชดำรัสถูกนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย ด้วยการนำแพทย์ที่สำเร็จ พบ. จาก 21 สถาบันมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นพี่น้อง "อ่อนน้อม" ต่อกัน ในบริบท 4 เสาหลัก คือ 1. สธ. 2. มหาวิทยาลัย 3. ทหาร ตำรวจ กทม. และ 4. เอกชน ที่มีจุดแข็งต่างกัน "ทุกคนมีดี" ต่างกัน ร่วมเรียนรู้ ดูข้อเท็จจริง จากองค์การที่เกี่ยวข้องที่มิใช่แพทย์ ทั้ง 5. ภาครัฐ และ 6. ภาคเอกชน โดยนำ "ธรรมาภิบาล" เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา ด้วยการวิจัย และนำทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแพทย์อาสา ให้เข้าใจความขาดแคลนจริงของพื้นที่ในต่างจังหวัด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อปฏิรูประบบใหม่

          นักศึกษารุ่นพี่ 1-7 จำนวน 917 ท่าน ได้ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสาตลอดโครงการ 7 ปี ดูแลคนไข้ไปแล้ว 11 จังหวัด กว่า 1.3 แสนคน ทั้งโครงการแพทย์เฉพาะทางอาสา โครงการตรวจรักษาพระภิกษุ 9 วัด ถวายสมเด็จพระสังฆราช และ โครงการตรวจเด็กกำพร้าและคนพิการ มอบขาเทียม และรถเข็น

          ทั้งนี้ต้องการนักศึกษาที่ ตั้งใจเรียนรู้ "มีเวลา" มีจิตอาสา และต้องการเข้าใจระบบแพทย์ และสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ โดยโปรดกรอกใบสมัครด้วยตนเองเพื่อแสดงความตั้งใจ เพราะจะใช้ข้อมูลในการคัดเลือก โดยสัดส่วนจะเป็น แพทย์ 70 ท่าน (มหาวิทยาลัย สธ. ทหาร ตำรวจ กทม. และเอกชน) หน่วยราชการ และภาครัฐ โดยการเชิญ 30 ท่าน และภาคเอกชน 40 ท่าน รวม 140 ท่าน อายุระหว่าง 40-65 ปี ไม่อยู่ระหว่างเรียนหลักสูตรใด ในวันเปิดการศึกษา 24 กันยายน (วันมหิดล) ที่จะเปิดหลักสูตรที่ รพ.ศิริราช

          การเรียน ศุกร์ เสาร์ เต็มวัน ห้ามเรียนซ้อน และต้องขอให้มีเวลาจริง ๆ ช่วงเวลา ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2563 ภาคเอกชนต้องผ่านสัมภาษณ์ 21 ส.ค. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา

          **จบแล้วรับ 2 เข็ม 2 ประกาศ (จากแพทยสภา และสถาบันพระปกเกล้า)

          สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสถาบันส่งเสริมจริยธรรม แพทยสภา

          รายละเอียด สมัคร ออนไลน์ ดูได้ที่นี่ครับ http://www.kpi.ac.th/course-ptp8-2019/

          พี่ๆ ปธพ.รอรับน้องอยู่นะครับ

          #ปธพ_เรียนจบ_งานบุญและความผูกพันไม่มีจบ