ค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 18 วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

: 23 ก.ค. 62     : แพทยสภา


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายจริยธรรม​สัญจร​ ครั้ง​ที่​ 18​ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด​เชียงรายในธีม​ "Respect &​ Dignity - เคารพ​ใน​คุณค่า​ ศรัทธา​ใน​ชุมชน" โดยมีพลโท​ ศาสตราจารย์​เกียรติ​คุณ​ นายแพทย์​ นพ​ดล​ วรอุไร​ คณบดี​สำนัก​วิชา​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​แม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานความเป็นมา รศ.พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา และคณะอนุกรรมการ​ส่งเสริม​จริยธรรม​นิสิต​นักศึกษา​แพทย์​ ของแพทยสภา​ ​ คณาจารย์​และนักศึกษา​แพทย์ 23 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 18 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Respect and Dignity : เคารพในคุณค่า ศรัทธาในชุมชน” โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์จาก 23 สถาบันได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย คือ ชุมชนร้องหลอด ชุมชนปางค่า และชุมชนเชียงเคี่ยน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การออกศึกษาชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีที่นิสิตนักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจของแต่ละชุมชน และสอดแทรกไปด้วยประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ได้เรียนรู้ และยังนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนมาบูรณาการเข้ากับแนวคิดด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชุมชนในฐานะเจ้าขององค์ความรู้จะเป็นเหมือนครู นิสิตนักศึกษาแพทย์จะเป็นผู้เรียนรู้ ได้เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนนั้น ไม่เพียงแค่เป็นการส่งต่อความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อันจะนำไปสู่การเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ถือเป็นการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ชุมชน การพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกัน จะทำให้เกิดความเคารพในตัวตนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเกียรติซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์กับคนในชุมชนอีกด้วย

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​เป็น​เจ้าภาพ​จัดงาน​ค่าย​ ซึ่ง​จบลงอย่างงดงามน่าประทับใจ​ นิสิต​นักศึกษา​แพทย์​ที่มาร่วมงานได้ประสบการณ์​อัน​เป็น​ประโยชน์​ที่จะทำให้เกิดความรู้สึก​ที่ดี​ ​​เข้าใจ​ผู้​ป่วยและชุมชนมากขึ้น​ และมีความปรารถนา​ที่จะ​เป็น​แพทย์​ที่ดูแลผู้ป่วย​ด้วย​หัวใจ​ความเป็นมนุษย์​ต่อไป​ในอนาคต

สำหรับค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งที่ 19 ในปี 2563 มีเจ้าภาพร่วมจัด 2 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจะจัดที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช