การประชุมคณะทำงานภาคบริการสาธารณสุข Health Services Sectoral Working Group (HSSWG)

: 29 ต.ค. 62     : แพทยสภา


การประชุมคณะทำงานภาคบริการสาธารณสุข Health Services Sectoral Working Group (HSSWG) ครั้งที่ 47 ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพแพทย์ วิชาชีพพยาบาล และวิชาชีพทันตแพทย์ โดย รศ. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสภาวิชาชีพแพทย์