แพทยสภาออกแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

: 27 มี.ค. 63     : แพทยสภา


แพทยสภาออกแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญา

ในฐานะแพทย์ฝึกหัดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดในการประชุมครั้งที่ 1/2563 จึงมีมติให้แจ้งแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดโดยขอให้แพทย์ฝึกหัดหยุดการฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และกลับมาฝึกปฏิบัติงานในส่วนที่ขาดให้ครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในภายหลัง

ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ติดต่อคุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ โทรศัพท์ 08 1343 6469