แพทยสภา ประชุมสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19

: 31 มี.ค. 63     : แพทยสภา


จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ในฐานะที่แพทยสภา เป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือผู้แทน ประชุม เพื่อสรุปและหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ