นโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19...

: 02 เม.ย. 63     : ประชาสัมพันธ์


จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวนมากในหลายพื้นที่ และโรงพยาบาลต่างๆ มีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ รวมทั้งโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆของแพทยสภาด้วย

                   คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อความเหมาะสมดังนี้

             ๑.  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ ๒ 

                  ๑.๑  ให้ราชวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                  ๑.๒  ให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลีกเลี่ยงการให้ผู้สมัครเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ให้มากที่สุด  แล้วให้ราชวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสมัคร  โดยเฉพาะหนังสือรับรองต้นสังกัด ก่อนจัดส่งให้แพทยสภา หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แพทยสภา

             ๒.  การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน 

                  ๒.๑  มอบอำนาจให้สถาบันฝึกอบรมในการพัฒนาและจัดการปรับกิจกรรมการและประสบการณ์การเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปีตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสถาบันฝึกอบรมนั้นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อแพทย์ประจำบ้านด้วย

                  ๒.๒  ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทุกส่วนงานทั้ง Front line และ Back line เป็นระยะเวลาในการฝึกอบรมของสาขาและชั้นปีนั้นๆ  โดยสถาบันอาจรายงานต่อราชวิทยาลัยเพื่อทราบตามคำขอ    

                  ๒.๓  สำหรับในกรณีบางสาขาวิชาที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) กำหนดให้ต้องผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเช่น ทางด้านศัลยกรรม (Surgical Experiences) หรือ Clinical Rotation ซึ่งแพทย์ประจำบ้านไม่สามารถปฏิบัติได้ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมพิจารณาวางแนวทางการเพิ่มเติมประสบการณ์ดังกล่าวในภายหลังเท่าที่จะสามารถทำได้

             ๓. การจัดสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 

                  ๓.๑  มอบอำนาจให้ราชวิทยาลัยประสานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ เพื่อพิจารณาปรับวิธีการประเมินผลและกระบวนการสอบทั้งการสอบเลื่อนชั้นปี และการสอบเพื่อจบการฝึกอบรมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณาว่าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) ของสาขานั้นๆ กำหนดให้มีวิธีการประเมินอย่างไร และการประเมินส่วนใดสามารถปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ขัดกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลได้ เช่นการสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

                  ๓.๒  ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนเกณฑ์การตัดสินสอบผ่านของสาขานั้นๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เฉพาะการสอบฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  แล้วประกาศในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยแล้วแจ้งให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้ายได้ทราบก่อนการสอบ ต่อจากนั้นขอให้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อทราบต่อไป