แพทยสภาย้ายสำนักงาน ไปที่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพซอยสาธารณสุข 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป The Medical Council of Thailand is moving to the new office building (Fl.11, 12). Location: So...

: 22 พ.ค. 63     : แพทยสภา
          สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะย้ายที่ทำการ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ไปยัง “อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการกับสมาชิกได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ในพื้นที่ที่กว้างขวาง และวางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ครบวงจรตลอดจนระบบห้องประชุมใหม่เพื่อรองรับสมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ล่วงหน้าแล้วนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางแพทยสภาจึงขอแจ้งรายละเอียดการติดต่อเพื่อรับบริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (สำนักงานเดิม) จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 การให้บริการสมาชิกในระหว่างนี้โปรดติดต่อดังนี้
  * ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 065-049-0990
  * ฝ่ายจริยธรรม 081-849-9560
  * ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 086-081-1208
  * ฝ่ายทะเบียน 092-493-6242 , 065-449-6795
  * ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  099-498-4509
  * ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  089-530-1112

   
 2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งใหม่ชั้น 11 ดังนี้
  *  ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย     02-590-1881 , 081-849-9560

   
 3. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแห่งใหม่ชั้น 12 ดังนี้
  * ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990
  * ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1880 , 086-081-1208
  * ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  02-590-1887 , 099-498-4509
  * ฝ่ายทะเบียน  02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795
  * ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  02-590-1886 , 089-530-1112

   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน