แพทยสภาร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics)...

: 24 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธาน ฯ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics)ของแพทยสภา ร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลจีโนมิกส์

ซึ่งที่ประชุมมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปโดยเห็นควรให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลและแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ใน 4 เรื่องดังนี้

  1. ประเด็นเชิงจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ประเด็นการสนับสนุนความรู้ความสามารถของบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่อง
  3. การประสานร่วมกันกับสภาวิชาชีพอื่นในสร้างผู้ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจากพันธุกรรม (Genetic Counselors)
  4. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการแพทยสภามอบหมาย