ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย...

: 26 มิ.ย. 63     : แพทยสภา
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. แพทยสภาจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการประกอบไปด้วย ผู้แทนราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแนวทางการจัดทำใบรับรองแพทย์รับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วย เช่น การ ทำพินัยกรรม เป็นต้น

คณะอนุกรรมการ ได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ในการออกใบรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาเวชกรรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติติหน้าที่ดังกล่าว กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป