ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา ร่วมกับผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน...

: 26 มิ.ย. 63     : แพทยสภา
วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ  เป็นประธาน ฯ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา ร่วมกับผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาแผนงานและโครงการจริยธรรมสัญจรสำหรับนักศึกษาแพทย์และสำหรับอาจารย์แพทย์ รวมทั้งติดตามกิจกรรมภายหลังการจัดโครงการจริยธรรมสัญจรและโครงการจริยธรรมสำหรับอาจารย์

ซึ่งที่ประชุมมีแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไปโดยเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดประชุมของแต่ละสถาบันไปปีต่อไป