ประชุมเสวนาเรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)...

: 31 ก.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมเสวนา
เรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล"
(ครั้งที่ 2)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล จัดการเสวนาเรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ทำให้การบริการประชาชนได้รับผลกระทบ  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะทำให้เกิดผลกระทบการให้บริการที่ดี ต่อประชาชน แพทยสภาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบุคลากรทางสาธารณสุขทุกฝ่ายที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล เป็นอย่างยิ่ง  แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาครั้งที่ 2 ขึ้นเป็นวาระเร่งด่วนในวันนี้  โดยครั้งที่ 1 เราได้จัดเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  ซึ่งในครั้งนั้นเราได้รับเกียรติ จากท่านปลัดกระทรวง รองโฆษก อัยการ ตำรวจ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ได้ระดับหนึ่ง สำหรับครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคประชาชน เสวนาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โดย “ยึดหลัก 3 ป คือ ป้องกัน ป้องปราม และประกาศ” เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน