ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 2/2563...

: 11 ส.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 2/2563


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข