ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563...

: 11 ส.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ประจำเดือนสิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของแพทยสภา ประจำเดือนสิงหาคม  โดยมี พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม เป็นเลขานุการฯ และ พล.ต. รศ. นพ.กรีฑา ม่วงทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ