คำแนะนำ เรื่อง การรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563...

: 13 ส.ค. 63     : ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

 1. ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศกำหนดเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
       1. กำหนดวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หรือภายหลังจากกำหนดวันดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบัน
       2. อนุโลมให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ก่อน 1 พฤศจิกายน 2563) ที่ยังไม่สามารถนำใบปริญญาบัตรมาแสดงต่อแพทยสภาและโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงานฯ สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ก่อน โดยต้องแสดงใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินเรื่องขออนุโลมสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 และก่อนวันสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานฯ จะต้องนำใบปริญญาบัตรมาแสดงต่อแพทยสภา และโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรอง
       อนึ่ง หากผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รายงานตัวกับโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงานไปแล้ว ไม่สามารถสำเร็จ การศึกษาได้ทัน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อนุโลมให้โรงพยาบาลที่รับรายงานตัวไปแล้วให้รักษาสิทธิ์การเข้าฝึกปฏิบัติงานไว้ในปีถัดไป หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันในการรับเข้าฝึกปฏิบัติงาน
 2. แพทยสภาขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมดังนี้
       1. การฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 บังคับใช้เฉพาะแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร บัณฑิตก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ในกรณีที่แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานไปแล้ว และพบว่าสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตภายหลังวันดังกล่าวจะถือว่าการฝึกปฏิบัติงานทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นโมฆะ
       2. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตภายหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกประสานสถาบันฝึกปฏิบัติงานฯ เพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือตามดุลยพินิจของสถาบัน