ร่วมแสดงความยินดี

: 14 ส.ค. 63     : แพทยสภา


 

ร่วมแสดงความยินดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 8 /2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมใหญ่แพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข