ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม...

: 17 ส.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม


เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภามีการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานฯ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นเลขานุการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่ง ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกัน ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สองของทุก สองเดือน