ประกาศฯ แพทยสภา ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเพิ่มเติม...

: 15 ก.ย. 63     : ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ


ตามที่ คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด ได้ดำเนินการเทียบความประสงค์ของผู้สมัครเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเพิ่มเติม กับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและมีผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถาบันที่ยื่นความประสงค์ ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ได้แก่

โรงพยาบาลกลาง

๑. นางสาว ทัตธีรา บวรชัยนุกูล    Fujian Medical University, P.R. China
๒. นางสาว รินทร์ลภัส วัฒนศิริรักษ์    Kunming Medical University, P.R. China
๓. นางสาว ณนทสรวง กัลป์ยาศิริ    Tongji Medical College, Huazhong University of Sciences and Technology, P.R. China
๔. นางสาว สิรีน มูลวัตร    Youjiang Medical University For Nationalities, P.R. China
๕. นางสาว สุดาทิพย์ ยาสมุทร    College of Medicine, Virgen Milagrosa University Foundation, Philippines
๖. นาย วีรชาติ โพธิราช    College of Medicine, Lyceum-Northwestern University, Philippines
๗. นางสาว ณัฐชยา ศรีทองดี    College of Medicine, Our Lady of Fatima University, Philippines
๘. นาย ฐากูร ฐิติเศรษฐ์    College of Medicine, Our Lady of Fatima University, Philippines
๙. นาย บุญนำ ภูเลิศ    College of Medicine, Our Lady of Fatima University, Philippines
๑๐. นางสาว ศิวัชญา วีระกุล     Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, Romania
๑๑. นางสาว ซิรฮาน ตาเละ    Kursk State Medical University, Russia Federation
๑๒. นางสาว บุญฑริกา พรสวัสดิ์ภักดิ์    Kursk State Medical University, Russia Federation

โรงพยาบาลตำรวจ

๑. นาย ธนโชติ โชติศรี    School of Medicine, Zhejiang University, P.R. China

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี

๑. นางสาว วีรณัฏฐา กิจเจริญวงศ์    Fujian Medical University, P.R. China
๒. นาย ธนเดช เลิศภาวิชากุล    Nanjing Medical University, P.R. China
๓. นางสาว เสาวภาคย์ กอเกียรตินันท์    I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russian Federation

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดรับทราบและปฏิบัติดังนี้
   ๑. ลงทะเบียนแพทย์ฝึกหัดที่ https://tmc.or.th/training ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
   ๒. ชำระค่าลงทะเบียนแพทย์ฝึกหัดของแพทยสภา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะแจ้งขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนให้ทราบทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนแพทย์ฝึกหัด
   ๓. ยืนยันเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา และโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมชำระค่าฝึกปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลนั้นๆ ในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด
   ๔. กำหนดวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือภายหลังจากกำหนดวันดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบัน
   ๕. อนุโลมให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ก่อน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ที่ยังไม่สามารถนำใบปริญญาบัตรมาแสดงต่อแพทยสภาและโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงานฯ สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ก่อน โดยต้องแสดงใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินเรื่องขออนุโลมสมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ และก่อนวันสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานฯ จะต้องนำใบปริญญาบัตรมาแสดงต่อแพทยสภา และโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรอง อนึ่ง หากผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รายงานตัวกับโรงพยาบาลที่เข้าฝึกปฏิบัติงานไปแล้ว ไม่สามารถ สำเร็จการศึกษาได้ทัน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุโลมให้โรงพยาบาลที่รับรายงานตัวไปแล้วให้รักษาสิทธิ์การเข้าฝึกปฏิบัติงานไว้ในปีถัดไป หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันในการรับเข้าฝึกปฏิบัติงาน
   ๖. คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดจำกัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดในปีถัดไปในกรณี ดังนี้
      ๖.๑ ไม่ติดต่อยืนยันเข้าฝึกปฏิบัติงานฯ ณ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่กำหนด
      ๖.๒ สละสิทธิ์การฝึกปฏิบัติงานฯ หลังจากได้รับการคัดเลือก
      ๖.๓ ลาออกภายหลังจากยืนยันเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเริ่มฝึกปฏิบัติงานแล้วโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน