แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563

: 06 ต.ค. 63     : แพทยสภา


คำประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563


ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร ประจำปีพุทธศักราช 2563พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2505 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ สมรสกับ นางรัชราวลี ปาจรีย์ มีบุตรชาย 1 คน

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2535
 • Diploma in Nephrology and hypertension , Hammersmith Hospital , University of London พ.ศ. 2537
 • หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา พ.ศ. 2546
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 35 พ.ศ. 2548
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2557

ประวัติการทำงาน :

 • ตำแหน่ง อายุรแพทย์ สาขาโรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่พ.ศ. 2529 ถึง ปัจจุบัน
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน

การครองตน

ท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดี มีเมตตาธรรมและชอบทำบุญ มีวุฒิภาวะดีคุมอารมณ์ได้ ไม่เคยมีอารมณ์เสีย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันทำงาน ไม่เคยว่ากล่าวและตำหนิใคร วางตัวเหมาะสม

การครองคน

ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้เกียรติผู้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์ ทำงานเป็นระบบแบบคุณภาพ เข้าถึงได้ รับฟังปัญหา กล้าตัดสินใจทำให้แก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วง ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและคล้อยตามเมื่อได้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ผู้ร่วมงานจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากจะร่วมทำงานด้วย

การครองงาน

ท่านมีความทุ่มเท,ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เน้นการบริหารแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เข้าหาปัญหาที่หน้างานและติดตามงานตลอด ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถนำบุคลากรให้ทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กร มองไปข้างหน้าสร้างความเชื่อมั่น (trust) ให้กับองค์กร

ท่านเป็นผู้บริหารที่นำพา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบงาน รพ., ระบบหลักประกันสุขภาพ เช่น e-referal system, paperless medicine เป็นต้น ทำให้สามารถให้การบริการกับผู้ป่วยทั่วไปเป็นอย่างดี โดยยังปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านการแพทย์ให้กับกองทัพอากาศอย่างเต็มที่เป็นรพ.ต้นแบบด้านสารสนเทศให้กับรพ.อื่น ๆได้มาศึกษาดูงาน

ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการนำพา รพ.ภูมิพลอดุลยเดชผ่านขบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า โดยวิธีการถ่ายทอดและปรับทัศนคติให้คนในองค์กรเพื่อให้มองเห็นภาพเดียวกัน คือ งานพัฒนาคืองานประจำ และมองคุณค่าของงานจากมุมมองของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ท่านเป็นผู้บริหารที่เข้าใจและให้ความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะและความสามารถที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยโครงการที่สำคัญในปัจจุบันของท่าน มุ่งหวังจะให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชเป็น Lean hospital ภายใต้ Lean culture ของคนในองค์กร จนกล่าวได้ว่า พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ คือผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในทุก ๆด้านของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลากว่า 20 ปี

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านบริหาร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์


ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีพุทธศักราช 2563นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์

ประวัติส่วนตัว : ตำแหน่ง หน.หน่วยศัลยกรรมประสาท กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก อายุ 60 ปี สมรสกับ เรือโทหญิงชฎาพร วัชรประภาพงศ์ มีบุตรี 2 คน

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2531

ประวัติการทำงาน :

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลสวรรคโลก พ.ศ.2526
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยง พ.ศ.2527
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึง 2531
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ รพ.รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึง ปัจจุบัน

การครองตน

ท่านดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และมีครอบครัวที่อบอุ่น มีคู่สมรสที่เป็นกำลังใจและเข้าใจ ในบริบทของประสาทศัลยแพทย์ ที่ต้องทำงานหนักในช่วงระยะแรกของการทำงานเพียงคนเดียว ที่ต้องทำผ่าตัดผู้ป่วยในเวลากลางคืนทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดีเกือบ 30 ปี

การครองคน

เป็นแพทย์ผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยดี เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือโดยมิต้องร้องขอ จึงเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความเป็นผู้นำให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างหน่วยศัลยกรรมประสาทให้ก้าวหน้า

การครองงาน

เมื่อจบแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จากรพ.จุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2524 ท่านได้บรรจุเป็นประสาทศัลยศาสตร์คนแรก ของ รพ.รพ.พระพุทธชินราชและเป็นหนึ่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 2 ของภาคเหนือตอนล่าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดรอบข้างอีก 4-5 จังหวัด ต่อเนื่องไม่โยกย้ายไปไหนมาตลอดเกือบ 30 ปี โดยในระยะแรกต้องทำงานคนเดียว จนในระยะหลังจึงมีน้อง ๆ ประสาทศัลยแพทย์มาเสริมทีมจาก 2 คนเป็น 5 คนในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังเป็นกำลังสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านมาที่หน่วยศัลยกรรมประสาทและทำการสอนแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแพทย์มีความสนใจในสาขาวิชานี้

เป็นที่ทราบดีในหมู่แพทย์ว่าประสาทศัลยแพทย์ ทำงานหนักกว่าแพทย์สาขาอื่นและต้องทำผ่าตัดผู้ป่วยในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมองมักเกิดในเวลากลางคืนและรอไม่ได้ ต้องรับการแก้ไขทันทีซึ่งแต่ละรายใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 - 3 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ท่านมิเคยท้อแท้ในความลำบาก กลับพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ภาคเหนือตอนล่างสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ทางระบบประสาทได้เกือบทั้งหมด ไม่ต้องส่งต่อไปยังเชียงใหม่หรือ กทม.ซึ่งลดภาระความลำบากและเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วย นับเป็นตัวอย่างที่ดีของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แต่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์


ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2503 ปัจจุบันอายุ 58 ปี สมรสกับ นางอุดร จิตต์เจริญ มีบุตรธิดา 2 คน ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ นรีเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2534
 • Fellowship in Diagnostic ultrasound ,Royal Hospital for Woman, Sydney
 • หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2546
 • หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ นรีเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน :

 • แพทย์ฝึกหัด รพ.นครนายก จ.นครนายก พ.ศ. 2528
 • อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2535
 • รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2542
 • ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2546
 • รอง หน.ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2560
 • หน.หน่วยเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2563

ด้านการครองตน

ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดูแลครอบครัวอย่างอบอุ่น เอาใจใส่และอบรมสั่งสอนบุตรธิดาอย่างใกล้ชิด และโดยเฉพาะดูแลมารดาเป็นอย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่องจนได้รับรางวัล ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2554

ท่านเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพนบนอบต่ออาจารย์อาวุโสอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความยุติธรรมและมีเหตุผล ปฏิบัติตัวดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์ได้

ท่านเป็นคนใส่ใจหาความรู้ มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ด้านการครองคน

การที่ท่านเป็นผู้มีความเมตตา มีน้ำใจ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเอาใจใส่สอบถามสารทุกข์ สุขดิบของคนรอบข้าง พร้อมให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า จึงเป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

นอกจากการที่ท่านเป็นคนมีน้ำใจและเต็มใจช่วยเหลือ จึงเป็นที่พึงของบุคลากรในการขอให้ช่วยให้การรักษาพยาบาลและรับฝากครรภ์คลอด โดยที่ท่านไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

ท่านใส่ใจในการสอนถ่ายทอดความรู้ มีเมตตาธรรม รับฟังปัญหา แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมีเหตุผลและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเปรียบเสมือนเป็นพ่อพระเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ และเป็นที่นับถือของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ด้วยกัน

ด้านการครองงาน

ท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งเต็มความสามารถ เป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ได้ ท่านให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอกับลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเมื่อได้รับคำเชิญ จึงเป็นอาจารย์ต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์แพทย์

ท่านมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานสูง จึงเป็นที่ปรึกษาในการ ผ่าตัดรักษาหรือแก้ไขปัญหาในการคลอดได้เป็นอย่างดี จากการที่ท่านมีชื่อเสียงด้านฝีมือในการประกอบวิชาชีพด้านนี้ ผู้ป่วยมีความมั่นใจ จึงให้ความยินยอมให้ท่านรักษาโรคทางด้านสาขานี้มากมาย

ท่านมีผลงานทางวิชาการมากมาย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นที่ลงพิมพ์ ระดับนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์จำนวนมากเรื่อง รวมทั้งเขียนตำราวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ และทำงานด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะมาตลอด โดยรับปรึกษา ช่วยแก้ไขและเสนอแนะการทำวิจัย ตลอดจนการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ให้กับอาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีสาร และเป็น reviewer บทความวิชาการทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศหลายฉบับ

ท่านทำงานด้วยความรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน อีกทั้งยังจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมกันงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการสอน งานวิชาการ งานการบริหาร และการให้บริการผู้ป่วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้รับโอกาสรับตำแหน่งเป็น รองคณบดี และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งภายในคณะแพทย์เองและนอกคณะแพทย์ อาทิ แพทยสมาคม แพทยสภา และราชวิทยาลัยสูติฯ นำว่าผลงานเหล่านี้ได้สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

ตลอดระยะเวลาในการทำงานท่านมีความตั้งใจ อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มีความซื่อสัตย์ ใช้ความนุ่มนวลและรอบครอบในการแก้ปัญหา เพื่อภาควิชาสูตินรีเวชกรรม และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งนับเป็นอจ.แพทย์ที่เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภา ที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ


ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ประจำปีพุทธศักราช 2563นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2497 ปัจจุบันอายุ 65 ปี สมรสกับ แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 136/37 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตำแหน่ง รองประธาน คนที่ 1 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2520
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ นรีเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2527
 • หลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง น.บ.ส. รุ่นที่ 25

ประวัติการทำงาน :

 • แพทย์ฝึกหัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง 2522
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ถึง 2524
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึง 2527
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ สาขาสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชาสงเคราะห์ จ.เชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง 2555
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2557
 • ประธานอนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 2561
 • ประธานกรรมการพัฒนา รพ.น่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการพัฒนา รพ.เชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการมูลนิธิ เทพรันตเวชชากลู ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ECPAT ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน

ด้านการครองตน

ท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงาม มีครอบครัวที่อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใจอยู่เสมอ มีอารมณ์สุนทรียภาพเห็นได้ชอบการเล่นดนตรี ตลอดจนดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการเป็นนักกีฬาทำให้ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลได้อย่างดี จากคุณงามความดีทำให้ท่านได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการดีเด่น , สูตินรีแพทย์ดีเด่น , รางวัลแห่งความภูมิใจของสมาคมศิษย์เก่า มช. , บุคคลต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านการครองคน

ท่านมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี แฝงด้วยรอยยิ้ม มีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน จึงเป็นที่รักใคร่ของบุคลากรในโรงพยาบาล แต่ท่านมีความแน่วแน่ กล้าตัดสินใจ ด้วยความจริงใจ และเสียสละเพื่อลูกน้องในการต่อเพื่อคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการไทย ที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินที่รับใช้ประชาชน จนได้รับคำกล่างอ้างว่า “ ท่านเป็นผู้นำที่เราเชื่อมั่น ”

ด้านการครองงาน

ในช่วงที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ รพ. น่าน ท่านแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในด้านบริหาร โดยท่านรับช่วงต่อในการพัฒนา รพ.น่าน ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นที่พึ่งพาของได้เมื่อยามป่วยไข้ และท่านมีความมานะบากบั่นในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขให้ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆอย่าง อาทิ โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค , โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นต้น ท่านยังมีความกล้าหาญ ในการพิทักษ์สิทธิคุณธรรมของข้าราชการไทย ไม่แกรงกลัวภัยคุกคาม จากคุณงานความดีและผลงานต่าง ๆ ท่านได้รับการกล่าวนามว่า คนดี ศรีเมืองน่าน

ท่านมีผลงานทางหนังสือวิชาการด้านสุขภาพ ( Health care ) ที่สอดแทรกการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ ที่แพทย์สามารถนำไปปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีแนวคิดที่ว่าการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจ บนการสื่อสารที่ดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจกัน จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง เช่น การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ Humanized Health care เป็นต้น และมีผลงานบรรยาทางวิชาการด้านนี้มากมายหลายๆครั้งในรอบปี ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายๆปีทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ จนมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมายและได้รับเชิญให้ไปบรรยายทั่วประเทศ เนื่องจากมีเทคนิคการบรรยายที่ไม่เบื่อแต่ได้สอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นว่าเพื่อแทนคุณแผ่นดิน ด้วย slogan ที่ว่า “ ผมจะไปทุกที่เพื่อสร้างคนดีให้กับแผ่นดิน ”

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์