แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา

: 12 ต.ค. 63     : แพทยสภา


แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา
แพทยสภา ถือฤกษ์ดี จัดงานวันสถาปนาแพทยสภา ครบรอบ 52 ปี วันที่ 9  ตุลาคม 2563  จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563  ซึ่งสมาชิกแพทยสภามีทั้งหมด  5 หมื่นกว่าคน มีผู้รับรางวัลทั้งหมด  4 ท่าน โดยมี ท่านอนุทิน  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา มาร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่ที่ระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่แพทยสภา ในผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพเพื่อเป็นที่ทำการถาวรของแพทยสภา จนสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์และเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมมีการเสวนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย” โดย ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร และ ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ พร้อมกันนั้นได้มีการมอบ “ตู้สะพานบุญ”  และ พระพุทธรูป ภปร.ปางประทานพร ให้กับโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 98 แห่ง

ในเวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร
  2. นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์  แพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
  3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์
  4. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สำหรับแพทย์ดีเด่นแพทยสภานั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะมีการคัดเลือกเป็นการประจำทุก ๆ 2 ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรรหาแพทย์ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ประมาณ ๑,๑๒๐ แห่ง ในจำนวนนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เสนอแพทย์ดีเด่นมายังแพทยสภา 3  กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร โรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการฯ จะเดินทางไปสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก