ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม...

: 20 ต.ค. 63     : แพทยสภา


ตามที่มีสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบัน แพทยสภามีความห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนทุกฝ่าย และไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อสุขภาพกาย ใจ และชีวิต รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ แพทยสภาจึงขอความร่วมมือมายังทุกฝ่าย ดังนี้

๑. ขอให้มีความร่วมมือแบบบูรณาการในหน่วยที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรฐานการจัดการ กรณีการขนส่งผู้ป่วยผ่านพื้นที่ใด ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นเจ้าภาพเพื่อให้รถพยาบาลทุกคัน ติดต่อประสานกันได้และมีการส่งผู้ป่วย ไปถึงมือแพทย์หรือโรงพยาบาลและได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

๒. กรณีมีเหตุการณ์ใดที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายโปรดให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แพทยสภาขอเป็นกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและอาสามาช่วยดูแลประชาชนในสถานการณ์นี้ และแพทยสภาหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา