แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการจีโมนิกส์ ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselor)...

: 02 พ.ย 63     : แพทยสภา


แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการจีโมนิกส์ ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
(Genetics Counselor)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 15.30 น. ณ แพทยสภา ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลด้าน จีโนมิกส์ (Genomics) ของแพทยสภา ซึ่งนำโดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  เป็นประธานอนุกรรมการ และมีตัวแทนของสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาเทคนิคการแพทย์  ร่วมเป็นอนุกรรมการ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์(Genetics Counselor)