แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19...

: 27 พ.ย 63     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ 
จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19 


คณะทำงานการจัดการอบรมทางวิชาการในรูปแบบ Webinar แพทยสภา ซึ่งมีแพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์  เป็นประธานชุดฯ  และ แพทย์หญิงวณิชา ชี่นกองแก้ว เลขานุการฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30–16.00  น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Video conference ด้วยโปรแกรม Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินการสอบบอร์ดของราชวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร  อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้