ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปี 2563...

: 17 ธ.ค. 63     : แพทยสภา


ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา
ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปี 2563
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ มอบ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นประธานแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย / วิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม โดยมีผู้แทนราชวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สองของทุกสองเดือน