ประกาศฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔...

: 19 ธ.ค. 63     : ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ


แพทยสภาจะดำเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  ๑.๑ สัญชาติไทยตามกฎหมาย
  ๑.๒ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
  ๑.๓ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

๒. การรับสมัคร
  ๒.๑ กำหนดเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
  ๒.๒ จำนวนที่สถาบันรับได้ และเงื่อนในการรับตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้
  ๒.๓ วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ฝึกหัดดำเนินการสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้
    ๒.๓.๑ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของแพทยสภา www.tmc.or.th ให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบไฟล์รูปถ่าย เอกสารประกอบ ดังนี้
        (๑) ใบประเมินผลการศึกษา (Transcript) ในคณะแพทยศาสตร์
        (๒) ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจะได้รับปริญญาบัตรก่อนวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
        (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
        (๔) สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
        (๕) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
        (๖) สำเนาหนังสือสำคัญการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น สด ๘ สด ๔๓ หรือหนังสือผ่อนผัน
        (๗) หลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล * เอกสารตาม (๑-๗) ให้ถ่ายสำเนาบนกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องแล้ว สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
        (๘) ภาพถ่ายผู้สมัคร เป็นรูปหน้าตรง พื้นหลังเป็นพื้นสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นดา (แบบเดียวกับรูป ติดบัตรราชการ) โดยแนบเป็นไฟล์รูป ใช้นามสกุล .jpg ขนาดรูป กว้าง 120 พิกเซลสูง 140 พิกเซล และมีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 Mb

    ๒.๓.๒ หลังจากแนบไฟล์เอกสาร และตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไปให้แพทยสภา แล้วสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด ๒ ชุด ส่งมาที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น ๑๒ อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ (วงเล็บมุมซองสมัครแพทย์ฝึกหัด) ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครแพทย์ฝึกหัดผ่านทางเว็บไซด์นั้นเป็นโมฆะ
    ๒.๓.๓ หากผู้สมัครต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร หลังจากส่งเอกสารพร้อมใบสมัครให้แพทยสภา แล้ว ผู้สมัครจะต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงขอแก้ไขข้อมูลการสมัครโดยระบุข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลที่ต้องการแก้ไข มาที่ internship@tmc.or.th เพื่อให้แพทยสภาพิจารณาในการแก้ไขข้อมูลต่อไป
        ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นความจำนงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจัดส่งเอกสาร หน้าที่แก้ไขให้แพทยสภาภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
    ๒.๓.๔ แพทยสภาขอสงวนสิทธิให้สมัครได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดในรอบปีที่ผ่านๆมา

๓. การคัดเลือก
  ๓.๑ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะรวบรวมใบสมัครส่งให้สถาบันที่แพทยสภารับรองซึ่งผู้สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดไว้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน
  ๓.๒ ในกรณีที่สถาบันใดมีระเบียบเพิ่มเติมว่า ก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด แพทย์ผู้นั้นจะได้รับการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมเป็นระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ ในฐานะแพทย์ฝึกหัด (ซึ่งต้องใช้เวลา ๑๒ เดือน)
  ๓.๓ ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการคัดลือกก็ได้ถ้าไม่มีสถาบันใดประสงค์จะรับผู้นั้นเป็นแพทย์ฝึกหัด
  ๓.๔ ในกรณีที่แพทย์ฝึกหัดไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันที่จัดสรรให้จนครบระยะเวลาเป็นแพทย์ฝึกหัด แพทยสภาจะไม่มีพันธะที่จะจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดให้แพทย์ผู้นั้นต่อจนครบระยะเวลา ๑๒ เดือน
  ๓.๕ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ดำเนินการดังนี้
    ๓.๕.๑ ชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก
     ๓.๕.๒ ชำระค่าลงทะเบียนแพทย์ฝึกหัด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาภายหลัง ได้รับทราบว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

๔. ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด
  สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซด์ของสำนักงานฯ (www. tmc.or.th) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕. กำหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝึกปฏิบัติงาน
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ณ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๖. ข้อมูลที่ควรทราบ
  ๖.๑ การย้ายสถาบันเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดย้ายสถาบัน

  ๖.๒ จำกัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดจะพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ในปีถัดไปในกรณีต่อไปนี้
    (๑) ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา
    (๒) สละสิทธิการฝึกปฏิบัติงานหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน
    (๓) ลาออกจากการฝึกปฏิบัติงานหลังจากเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณทิพสิริ  กรีวิชัย โทรฯ 02-590-1883

คลิกที่นี่เพื่อสมัครแพทย์ฝึกหัด