ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาล"...

: 23 ธ.ค. 63     : แพทยสภา


ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา
จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาล"


    

     แพทยสภา โดยฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ได้มีการจัดอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภาชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม แพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ตระหนักถึงแพทย์ผู้ซึ่งเป็นพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงต้องมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รู้และเข้าใจวิธีพิจารณาคดี รวมไปถึงมีแนวคิดพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง โดยแพทยสภาต้องเผยแพร่ความรู้และข้อเท็จจริงทางการแพทย์ให้ประชาชนและสังคมได้เข้าใจมากขึ้น รวมไปถึงให้ความรู้แก่แพทย์ที่อาจต้องไปเป็นพยานเบิกความต่อศาล เพื่อพยุงไว้ซึ่งความยุติธรรมทั้งประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเท่าเทียมกัน