ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมายแพทยสภา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก...

: 24 ธ.ค. 63     : แพทยสภา


ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก


        แพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live Official page ของแพทยสภา โดย ดร.ปริญญา หอมอเนก ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.30น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมี  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานเปิดการบรรยาย