ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566

: 16 ม.ค. 64     : แพทยสภา


ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566


          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 เป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบออกข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 เลือกได้ 30 ท่าน กระทำได้ 2 วิธี คือ

  1. วิธีการลงคะแนนแบบัตรเลือกตั้ง (วิธีเดิม) เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563
  2. วิธีการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Vote) (เปิดให้สมาชิกแสดงความจำนง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน)

ทั้งนี้การเลือกตั้งในระบบ E-Vote นี้ เพื่อรองรับระบบการสื่อสาร แบบ 5G และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าถึง social media ในยุคปัจจุบัน

          ประธานพร้อมด้วยอนุกรรมการฯ และได้เชิญ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพะยอม รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คุณทรงยศ สามกษัตริย์และ คุณขวัญชัย โชติพันธุ์ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งเชิญนิสิต/นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทหาร จากคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 สถาบันร่วมดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยก่อนดำเนินการประธานได้นำกล่าวปฏิญาณตน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายพร้อมเจ้าหน้าได้ดำเนินการทดสอบเครื่องอ่านคะแนนระบบคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งเวลา 09.00 น. นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ และนายแพทย์วิฑูรย์ โล่สุนทร ได้เปิดนับคะแนนระบบ E-Vote พร้อมเสนอผลการนับคะแนน ต่อจากนั้น พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลและแพทย์หญิงเบญจมาศ พิสารศาลกิจ กรรมการผู้เคลื่อนย้ายบัตรเลือกตั้ง เปิดถุงบัตรเลือกตั้งเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนน จนกระทั่ง เวลา 22.30 น. เสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ปรากฏผลว่าจำนวนสมาชิกแพทยสภาที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 63,665 คน จำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ส่งไปยังสมาชิกที่มีที่อยู่ ทั้งหมด 53,358 ฉบับ จำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่สมาชิกลงคะแนนแล้วส่งบัตรกลับมายัง สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นบัตรดี 9,608 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ลงคะแนนเป็นบัตรเสีย 160 ฉบับ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งฯ ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 161 ฉบับ จำนวนสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ลงเลือกตั้งแบบ E-Vote จำนวน 10,307 คน จำนวนสมาชิกที่ลงคะแนนเลือกตั้งแบบ E-Vote จำนวน 5,471 คน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา ดังต่อไปนี้