แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง...

: 21 ม.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย-วิทยาลัย-สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศไทย

     แพทยสภา ราชวิทยาลัย วิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการประชุมปรึกษาหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๒ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสภาวิชาชีพ ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล (สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9) เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร (อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง) เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว